075 – 73 70 157

info@agouty.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Agouty Group b.v

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle glasbewassings- en/of schoonmaak- en regie overeenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten van bruikleen of levering van goederen tussen schoonmaakbedrijf Agouty v.o.f, hierna te noemen “Agouty” en opdrachtgever. 

Artikel 1 Algemene bepalingen 
 1. Alle offertes van Agouty zijn vrijblijvend, tenzij uit het aanbod uitdrukkelijk anders voortvloeit.

 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2 Opdrachtbevestiging 
 1. Nadat door Agouty de inhoud van de opdracht is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever, mag Agouty ervan uitgaan dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en het overeengekomen werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard.

 2. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, per mail heeft toegezegd of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen. 

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst
 1. Op de overeenkomst die omvat hetgeen in de opdrachtbevestiging en het werkprogramma is omschreven, zijn van toepassing deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

 2. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd.

 3. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag op de normale dagelijkse arbeidstijden, te weten tussen 06:00 en 21:30 uur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op zaterdag, zon- en feestdagen worden geen werkzaamheden uitgevoerd, tenzij dit in de offerte is opgenomen. Het door Agouty door te betalen loon bij het niet werken op een feestdag (een werkdag waarop normaliter zou worden gewerkt) is in de prijs opgenomen. De overeenkomst betreffende scholen zijn aangegaan voor de periode van 42 weken per jaar. E.e.a. in verband met sluitingsdagen scholen.

 4. Het personeel van Agouty dient zich voor zover bekend en mogelijk te houden aan de regels die op het object van de opdrachtgever gelden.

 5. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Agouty, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
  Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Agouty enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Agouty bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van de vertraging heeft ingelicht en dit door Agouty schriftelijk is erkend. 

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst
 1. Wijzigingen in de overeenkomst zijn voor zover in artikel 7 niet anders is bepaald, slechts bindend indien partijen deze wijzigingen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging c.q. het werkprogramma. 

 2. Indien tijdens de uitvoering van het werkprogramma blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan Agouty zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar haar inzicht wijzigen.

 3. Indien Agouty tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn en indien de afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in lid 1. 

Artikel 5 Contractnaleving/ Reclame 
 1. De opdrachtgever heeft het recht te verlangen dat het personeel van Agouty dat niet aan de door de opdrachtgever in redelijkheid te stellen eisen voldoet, door Agouty wordt gecorrigeerd en desnoods vervangen, een en ander met inachtneming van de wettelijke regels. 

 2. De opdrachtgever dient in het geval van (on)zichtbare gebreken bij Agouty op straffe van verval van rechten onverwijld na vaststelling van dergelijke zichtbare en onzichtbare gebreken schriftelijk te reclameren. 

 3. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om de betaling op te schorten. 

Artikel 6 Hulpmiddelen en materialen 
 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de voor de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Agouty is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 2. In afwijking van het vorige lid zal de opdrachtgever voldoende afsluitbare werkkasten alsmede het voor de werkzaamheden benodigde water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen van Agouty. De opdrachtgever biedt eveneens kosteloos gebruik van voorzieningen die in of om het object aanwezig zijn ten behoeve van de glasbewassing. 

Artikel 7 Prijs 
 1. De aanneemsom is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. 

 2. Indien ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Agouty prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden. 

 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat Agouty op grond van het bepaalde van het Burgerlijk Wetboek, dan wel op grond van de voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf toepasselijke CAO-bepaling inzake werkgelegenheid bij contractswisseling, dan wel op grond van enige andere wettelijke bepaling en/of op grond van enige rechterlijke uitspraak personeel heeft overgenomen, zijn alle met dit personeel verband houdende loonkosten die de geoffreerde loonkosten overschrijden alsmede kosten van eventuele afvloeiingsregelingen van dit personeel, voor rekening van de opdrachtgever. 

 4. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Agouty, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswegen van een dwingend karakter, materialen, transportmiddelen, en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden.

 5. De wijzigingen in de aanneemsom zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt door middel van een prijswijzigingsbrief, per mail of telefonisch. 

Artikel 8 Betaling 
 1. Facturering vindt plaats per maand, per 2 weken, per opdracht of per periode van 4 weken. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. 

 2. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.

 3. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 4. Agouty is, onverminderd haar overige krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Agouty, draagt Agouty geen aansprakelijkheid voor enige in verband met de uitvoering van de werkzaamheden geleden schade. In het bijzonder draagt Agouty geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de volgende leden.

 2. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Agouty voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de opdrachtgever Agouty in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Agouty ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.

 3. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:

 • een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • een gebrek van een zaak van de opdrachtgever waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan Agouty kan worden toegerekend.
 1. Agouty is in het bijzonder niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 1. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Agouty te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Agouty verschuldigd was, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Agouty betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Agouty is in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag der uitkering van haar eventuele verzekeraar in voorkomend geval. Agouty heeft voor zich en zijn ondergeschikten een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan derden en goederen van derden toegebracht.

 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Agouty, vrijwaart de opdrachtgever Agouty van alle aanspraken van derden in verband met de door of namens Agouty uitgevoerde werkzaamheden.

 3. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Agouty door verloop van één jaar.

Artikel 10 Concurrentiebeding 

Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de overeenkomst tussen Agouty en haar personeel en gedurende een periode van twaalf maanden na afloop van die arbeidsovereenkomst, personeel van Agouty in dienst te nemen of dit personeel op enigerlei andere wijze direct of indirect, zonder toestemming van Agouty, werkzaamheden te laten verrichten, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,00 voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. 

Artikel 11 Duur van de overeenkomst 
 1. De overeenkomst gaat in op de datum van de opdrachtbevestiging en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. De overeenkomst kan door elk der partijen bij aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een factuurperiode, met dien verstande echter, dat de overeenkomst waarbij automaten, rolhanddoeken, containers, en/of andere sanitaire materialen in bruikleen worden gegeven, slechts opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van het overeengekomen contractjaar. De opzegging kan eerst rechtsgeldig geschieden op het moment waarop de opdrachtgever aan Agouty schriftelijk bekend maakt dat feitelijke gunning aan een derde heeft plaatsgevonden dan wel dat door opdrachtgever schriftelijk is medegedeeld dat aanbesteding niet meer zal plaatsvinden.

 2. In het geval de opdrachtgever niet aan zijn betalings voorschriften voldoet of surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, zijn alle openstaande facturen direct opeisbaar en heeft Agouty het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 12 Contractswisseling en werkgelegenheid 
 1. Agouty zal haar personeel belonen conform de geldende CAO bepalingen. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, etc. Agouty vrijwaart de opdrachtgever van alle aanspraken dienaangaande. 

 2. Agouty verbindt zicht jegens de opdrachtgever te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Agouty zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, als ook bij beëindiging ervan -voor zover hierbij sprake is van contractwisseling- in overleg treden met het andere in het geding zijnde schoonmaakbedrijf, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en om uitvoering te geven aan een mogelijk op een van beide schoonmaakbedrijven rustende verplichting tot overnamen van schoonmaakpersoneel. 

Artikel 13 Overmacht 

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht, niet tijdig of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste zestien weken waarin de overmacht duurt. Indien de overmacht langer voortduurt, kunnen Agouty en de opdrachtgever voor de resterende overmachtperiode een andere aanneemsom overeenkomen. 

Artikel 14 Geschillen 
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit overeenkomsten die met deze overeenkomst verband houden, worden ter berechting voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig als een van de partijen verklaart dat zulks het geval is. De raad zal het geschil berechten conform het arbitragereglement voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten zoals vastgelegd door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten.